บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด
ให้บริการงานสำรวจทั่วไป เช่น
- งานสำรวจและการทำแผนที่ภูมิประเทศ
- งานสำรวจเส้นทาง และการออกแบบถนน
- งานวางผัง
- งานสำรวจวางตำแหน่งจุดตอกเสาเข็ม
- งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
- งานสำรวจด้วยจีพีเอส
- งานสำรวจวัสดุคงคลัง
- งานสำรวจเบื้องต้น
- งานสำรวจรังวัดที่ดิน
- งานออกแบบการสำรวจ
และงานสำรวจอื่นๆ...
              บริการงานสำรวจภูมิประเทศ บริการงานสำรวจจีพีเอส บริการงานสำรวจวัสดุคงคลัง บริการงานสรวจเพื่อการก่อสร้าง บริการสำรวจเบื้องต้น บริการสำรวจรังวัดที่ดิน บริการเขียนแบบ As-Built บริการเจาะสำรวจดิน รับเหมางานสำรวจทั่วไป งานรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน งานก่อสร้างทั่วไป

 

 

 

การสำรวจภูมิประเทศ
บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด

              การสำรวจภูมิประเทศ ( Topographic Survey ) เป็นการสำรวจเพื่อกำหนดตำแหน่งทางราบและทางดิ่ง เพื่อให้ได้รายละเอียดจากสิ่งมนุษย์สร้างและที่มีในธรรมชาติในบริเวณที่ต้องสำรวจ ปัจจุบันจะทำการสำรวจเพื่อทำเป็นแผนที่มูลฐาน (Base Map) เพื่องานสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ จะสามารถนำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาใช้ในปัจจุบันนี่ภาพถ่ายดาวเทียมที่ประเทศที่มีดาวเทียม โดยเฉพาะในปัจจุบันสามารถสแกนภาพถ่ายทางอากาศเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ได้ เราเรียกว่า Image processing 

              แผนที่ภูมิประเทศ ( Topographic map ) คือ การแสดงภาพสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏบนพื้นผิวของโลก ลงบนระนาบสองมิติ ด้วยขนาดย่อส่วนหรือมาตราส่วน (scale) ที่เหมาะสมโดยแทนสิ่งต่างๆด้วยลักษณะ ทั้งชนิดเส้น ( linetypes ) และเครื่องหมาย (symbols) ต่างๆ โดยอ้างอิงกับระบบพิกัดที่ใช้ในการรังวัด รายละเอียดทางตำแหน่ง ได้แก่ ถนน อาคาร เสาไฟฟ้า ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ เป็นต้นเหล่านี้เรียกว่า “ รายละเอียดทางราบ” (horizontal details) รวมทั้งการแสดงความสูงต่ำของพื้นที่ด้วยเส้นชั้นความสูง (contour line) และจุดระดับความสูง (spot height)เรียกว่า “รายละเอียดทางดิ่ง” (vertical details) แผนที่เป็นสิ่งสำคัญ สำหรับงานโครงการทางสถาปัตยกรรมที่ใช้การออกแบบภูมิทัศน์ และโครงการทาง วิศวกรรมเพื่อใช้ในการออกแบบก่อสร้างทางด้านสาธารณูปโภคต่างๆ 

ขั้นตอนการดำเนินงานรังวัดแผนที่ภูมิประเทศประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
1) การสำรวจสังเขป ( reconnaissance)
2) การสำรวจรังวัดหมุดควบคุม (control survey)
3) การสำรวจรังวัดเก็บรายละเอียด (details survey)
4) การเขียนแผนที่ภูมิประเทศ ( plotting )
5) การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ ( field check )

 

การสำรวจจีพีเอส
บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด

              GPS ย่อมาจากคำว่า Global Positioning System คือระบบนำทางโดยอาศัยการระบุพิกัด ตำแหน่งต่างๆ ที่อยู่บนโลกจากสัญญาณดาวเทียม 

การกำหนดตำแหน่งด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS

1. เครื่องรับสัญญาณแบบนำหน (Navigation Receiver)
การกำหนดตำแหน่งแบบสัมบูรณ์ (Absolute Positioning)
การกำหนดตำแหน่งแบบสัมพัทธ์ (Relative Positioning)
2. เครื่องรับสัญญาณแบบรังวัด (Survey or Geodetic Receiver) 
การรังวัดแบบสถิต (Static Survey)
การรังวัดแบบจลน์ (Kinematic Survey)
การรังวัดแบบกึ่งสถิต (Pseudostatic Survey)
การรังวัดแบบสถิตอย่างเร็ว (Rapid Static Survey)
การรังวัดแบบจลน์ในทันที (Real Time KinematicSurvey: RTK)

 

การสำรวจวัสดุคงคลัง
บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด

              การสำรวจวัสดุคงคลัง หรือ สินค้าคงคลัง (Inventory Survey) หมายถึง การสำรวจหาปริมาณ/ปริมาตร ของวัสดุหรือสินค้าต่างๆ ที่เก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน อาจเป็นการดำเนินงานผลิต ดำเนินการขาย หรือดำเนินงานอื่นๆ เช่น
ถ่านหิน ชีวมวล กะลาปาร์ม ไม้ชิป ไม้ฟืนท่อน ไม้ยางพารา ขี้กบ-ขี้เลื่อย แกลบ ซังข้าวโพด เหง้ามันสับ เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ปูนซีเมนต์, หิน, ทราย ฯลฯ

 

การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด

การสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร สามารถที่จะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนด้วยกัน คือ
1. การสำรวจเพื่อการออกแบบ เพื่อให้ฝ่ายออกแบบนำไปออกแบบ ซึ่งข้อมูลที่ต้องการทราบ มีดังนี้
1.1) ขอบเขตของพื้นที่และระดับความสูงของพื้นที่
1.2) ถนน ขอบถนนและผิวจราจรเป็นการสำรวจสภาพเส้นทางเข้าออกโครงการ มีผลเมื่อต้องนำวัสดุอุปกรณ์เข้าโครงการหากเข้าออกไม่สะดวกอาจทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา
1.3) สิ่งสาธารณูปโภค เช่น ท่อประปา , สายไฟฟ้า , ท่อระบายน้ำทิ้ง , เพื่อสำหรับใช้งานในระหว่างการก่อสร้าง
1.4) อาคารที่อยู่ใกล้กับสถานที่จะก่อสร้างเพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงแนวและระดับในการก่อสร้าง
1.5) สภาพการรับน้ำหนักของพื้นดิน หรือ ลักษณะของผิวดินหลังจากออกแบบอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำไปสู่ การสำรวจในแบบที่ 2
2. การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง การสำรวจขั้นนี้ถ้าเป็นการสร้างตึกขนาดใหญ่ จะต้องสำรวจ ดังนี้
2.1) สำรวจสภาพของตึกที่อยู่ใกล้ เช่น ลักษณะ ของโครงสร้าง ซึ่งอาจจะได้รับผลเสียหายในขณะที่ทำการก่อสร้าง เช่น การตอกเข็ม ซึ่งจะทำให้เกิดคลื่นของความกระเทือน ทำให้สิ่งก่อสร้างรอบข้างเกิดการทรุดตัวและพังได้
2.2) ค่าระดับของสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้วนั้น รวมทั้งสิ่งสาธารณูปโภค และลักษณะของผิวจราจร
2.3) การกำหนดระยะและหมุด ควบคุม ต่างๆ เช่น Base lines , Offset และหมุด BM โดยอ้างอิงจากแบบก่อสร้างที่ได้ทำการออกแบบ
2.4) หลังจากทำการกำหนดระยะและหมุด ควบคุมต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อย จึงเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารต่อไป

 

การสำรวจรังวัดที่ดิน
บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด

             งานสำรวจรังวัดที่ดิน (Cadastral Surveying) คือ การสำรวจเพื่อการเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นการสำรวจเพื่อบันทึกขอบเขตเมือง อำเภอ ตำบล และเขตกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อให้ทราบที่ตั้ง แนวเขต และเนื้อที่ของแปลงที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการจัดทำทะเบียนที่ดินซึ่งในเมืองไทยจะเน้นการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินซึ่งกรมที่ดิน เป็นผู้รับผิดชอบ ใช้กรรมวิธีเหมือนงานรังวัดภูมิประเทศ แต่เน้นหนักในเส้นเขตระวางที่ดิน และดำเนินการวางเส้นโครงแผนที่ กำหนดหมุดบังคับ โดยใช้ดาวเทียม และทำแผนที่ในระบบ UTM

 

การเขียนแบบ As-Built
บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด

           การสำรวจเพื่อเขียนแบบ As-Built (As-Built Drawing Survey) คือ การสำรวจเพื่อเขียนแบบอาคารหลังจากการก่อสร้างเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว โดยแบบ AS-Built Drawing จะแสดงรายละเอียด ของสิ่งที่ได้ก่อสร้างไปจริง ๆ เช่นแนวทางเดินสายไฟ แนวทางเดินท่อน้ำ ลักษณะประตู หน้าต่าง ฯลฯ 
           แบบ AS-Built Drawing นี้อาจจะแตกต่างจากแบบก่อสร้าง (Construction Drawing) และ Shop Drawing ก็ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสม ในงานก่อสร้างหน้างาน เป็นเรื่องธรรมดา (เช่นเจ้าของโครงการสั่งเปลี่ยนตำแหน่งดวงโคม เป็นต้น)

 

การเจาะสำรวจดิน
บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด

          การเจาะสำรวจดิน (Soil Investigation) คือ การเจาะสำรวจดินเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการนำไปวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ในห้องทดสอบ โดยจะมีการเก็บตัวอย่างดินจากสถานที่จริงเพื่อนำไปหาค่าดัชนีต่างๆทางวิศวกรรม ซึ่งต้องใช้ที่ระดับชั้นความลึกแตกต่างกัน 

ที่อยู่

119/142 หมู่ที่ 6, ถนนนวมินทร์ (ซอย101) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
+66 2948 3014
+668 6781 7050
nao.c@nvsurvey.com
nvsurvey.thailandpocketpages.com
www.nvsurvey.com
facebook.com/NaovaratSurveying

แผนที่